top of page

GUD GJENOPPBYGGER RUINER«Jeg stadfester Min tjeners ord og gjennomfører Mine budbæreres råd. Jeg sier til Jerusalem: ‘Du skal bli bebodd’, og til byene i Juda: ‘Dere skal gjenoppbygges.’ Jeg skal reise opp ruinene der.»

Jesaja 44:26


Livene våre kan i ulike situasjoner oppleves som ruiner – det er noe som har blitt brutt ned, ødelagt. Verden vi lever i er ikke perfekt, og det er vonde ting som skjer, som vi på forskjellige måter kan oppleve.


Gud er skaperen av verden og av oss mennesker; Han vet hvordan vi er ment til å leve. Mennesket gjorde opprør mot Gud og Hans gode plan om å ha fellesskap med oss, hørte på fiendens løgner framfor Guds sannhet, og åpnet døra for fiendens innflytelse i livene våre, i relasjoner og i skaperverket. Ved at synden kom inn i verden, ble resultatet skader og ødeleggelse.


Jesus kom for å for å åpne veien tilbake til relasjonen med Gud, for å vinne tilbake det tapte, for å redde oss, for å helbrede oss, og for å gjenoppbygge livene våre. Han, som var skyldfri, betalte for synden vi mennesker var skyldige i, og stilte oss dermed uklanderlige og gjeldfrie framfor Gud. Jesus tok på seg straffen som vi fortjener, for at vi kan få velsignelsen som Han fortjener!


«Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Han er vår fred, Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde Han da Han ved sin kropp avskaffet fiendskapet, den lov som kom med bud og forskrifter, for i seg selv å skape ett nytt menneske av de to og på den måten skape fred. Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i én kropp ved korset og ved det drepe fiendskapet. Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved Ham har vi begge adgang til vår Far i én Ånd.»


Efeserne 2:13-18


Jesus setter ikke bare et «plaster» på det gamle, Han lager noe helt nytt:

«Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.»

2. Korinterbrev 5:17


Gud er Skaperen, og også Gjenoppbyggeren. Han har «plantegningen» for livene våre; Han vet hva som er best for oss og hvordan vi er ment til å leve. Men vi må selv velge å ta Ham inn i livene våre - vi må selv åpne døra for å slippe Ham inn. Så mye respekt har Han for vår frie vilje.


«Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. Da vil du også elske Herren din Gud, lyde Hans røst og klynge deg til Ham, for Han er ditt liv og en fylde av dager. Du skal få bo i det landet som Herren sverget for dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at Han ville gi dem.»


5. Mosebok 30:19-20

Guds hjerte er å gjenoppbygge ruiner. Hans ønske er at livene våre, fellesskapet og relasjonene våre skal være velfungerende og velsignet, ikke dysfunksjonelle. Hans ønsker at vårt beger skal renne over av velsignelser (Salme 23:5). I Jesus er vi velsignet!


«I stedet for bronse skal Jeg komme med gull, i stedet for jern skal Jeg komme med sølv, bronse i stedet for tre og jern i stedet for steiner. Jeg skal også gjøre fred til dine tilsynsmenn, og rettferdighet til dine herskere. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land, eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer Frelse, og dine porter Lovprisning.»


Jesaja 60:17-18


«For fjellene skal vike, og haugene rokkes, men Min barmhjertighet skal ikke vike fra deg, og Min fredspakt ikke rokkes, sier Herren, Han som gir deg sin nåde. Du elendige, som har vært kastet hit og dit av stormen og ikke er blitt trøstet. Se, Jeg legger edelsteiner som byggesteiner, og Jeg pynter dine grunnvoller med safirer. Jeg lager dine spir av rubiner, dine porter av krystaller og hele muren rundt deg av herlige edelsteiner. Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg.»


Jesaja 54:10-14Hvordan opplever vi gjenoppbyggelse?


Vi opplever gjenoppbyggelse i livene våre ved å ta imot Jesus som Frelser og Herre, la Ham gi oss et nytt liv, og å leve i fellesskap med Ham. Guds Ord er som byggesteiner på vår innside.


Jesus er Ordet (Johannes 1:1), og ved å ta til oss av Hans Ord lever vi i felleskap med Ham. Slik som vi ikke vil si at en kropp er hel når den mangler en arm, slik kan vi ikke utelate enkelte deler av Guds Ord. Summen av Guds Ord er sannhet (Salme 119:160), og derfor skal vi lese Guds Ord i lys av Guds Ord.


Vi opplever også gjenoppbyggelse i livene våre ved å leve i fellesskap med Den Hellige Ånd, og å gi Ham rom i livene våre. Guds Ord og Den Hellige Ånd er uløselig knyttet sammen, og vil aldri motsi hverandre. Den Hellige Ånd forklarer og åpenbarer Guds Ord for oss, og minner oss om Ordet på tidspunkt som vi trenger det. Den Hellige Ånd leder oss, gir oss kraft, trøster oss, helbreder oss, og gjenoppbygger oss på innsiden. Vi er aldri alene, fordi Den Hellige Ånd alltid er med oss.


Gud ønsker også at vi skal leve i fellesskap med andre som lever med Jesus, og Han bygger oss opp sammen med de andre troende til en bolig for Gud i Ånden:


«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk; dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen. I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I Ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden.»


Efeserbrevet 2:19-22Vi er Guds medarbeidere, de som gjenoppbygger


«Herren Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt Meg for å forbinde dem som har et nedbøyet hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for motløshets ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så Han kan bli herliggjort. De skal bygge opp igjen ruinene fra tidligere tider, gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid, sette de nedrevne byene i stand, stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt.»


Jesaja 61:1-4


Gud ønsker også at vi, som Ham, skal være slike som bygger opp, fordi vi er Hans barn. Vi kan bygge opp med våre bønner, våre ord og våre handlinger. Vi kan velsigne andre mennesker og tale liv inn i situasjoner. Som det står i Ordspråkene 18:21: «Død og liv er i tungens makt». Gud ønsker at vi skal ha overflod slik at vi også har mulighet til å gi til andre.


«For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker, dere er Guds bygning. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.»


1. Korinterbrev 3:9-11


«Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste andre som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»


2.Korinterbrev 1:3-4


«Jeg fører tilbake de bortførte fangene av Mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette seg der. De skal plante vingårder og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten. Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land, det Jeg har gitt dem», sier Herren din Gud.»


Amos 9:14-15


«Når dere kommer til Ham, Den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, blir også dere, som levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Derfor heter det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til skamme. Derfor tilhører æren er: Steinen som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein, dere som tror, men for dem som er ulydige, og: en snublestein og en anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er ulydige mot Ordet, og det ble de også satt til.

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet barmhjertighet, men nå har fått barmhjertighet.»


1.Peter 2:4-10


«Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så er vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud! For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.»


2.Korinterbrev 5:18-21


«Dine etterkommere skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte steder. Du skal reise opp igjen de grunnvoller som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet i stand, og bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der.»


Jesaja 58:12Et håp som varer lenger enn dette livet


For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er lagd med hender, evig i Himlene.

2. Korinterbrev 5:1


Det er ikke alle situasjoner som går slik vi hadde håpet, trodd og bedt om. Det kan handle om sykdom, ulike relasjoner som er vanskelige, eller andre ting. Selv om vi ikke ser den fulle gjenoppbyggelsen og gjenopprettelsen i dette livet, har vi et evig håp. Vi vet vi at vi har fått gjenopprettelse i Jesus, og at vi vil oppleve den fulle gjenopprettelsen i Himmelen.

«Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.»


Salme 23:6


«Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så Den hellige byen, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra Himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Jeg hørte en høy røst fra Himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.» Så sa Han som satt på tronen: «Se, Jeg gjør alle ting nye.» Han sa til meg: «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.» Han sa til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være hans Gud, og han skal være Min sønn.»


Johannes åpenbaring 21:1-7

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

Comments


bottom of page